CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Informacje o stowarzyszeniu

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.

Członkami - założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38-miu zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Aktualnie w szeregach stowarzyszenia zrzeszamy 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających - największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.

Członkami wspierającymi Forum są firmy o różnych formach własności poczynając od przedsiębiorstwa państwowego poprzez zakłady budżetowe, spółki gminy, po spółki prawa handlowego z kapitałem polskim, mieszanym i 100% kapitałem zagranicznym.

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z około 120-tu firmami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz naszej branży. Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych. Cele te stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez:

  • współpracę z resortami, właściwymi komisjami sejmowymi, organami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych związanych z działalnością naszej branży
  • cykliczne organizowanie zjazdów Forum o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, poświęconych także wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem firm oczyszczania miast, gospodarki odpadami, nowych technologii, nauk płynących z doświadczeń światowych w gospodarce odpadami. W ciągu 8 lat istnienia stowarzyszenia zorganizowanych zostało 17 zjazdów, każdy w innej części Polski. W obradach plenarnych zjazdów uczestniczyli ministrowie i delegowani pracownicy resortów, parlamentarzyści, naukowcy, zaproszeni fachowcy z zagranicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • organizację zagranicznych wyjazdów szkoleniowo - specjalistycznych. Podczas 31 dotychczas zorganizowanych wyjazdów do większości państw europejskich uczestniczyło około 1500 osób z branży. Zapoznali się oni z obowiązującym w różnych krajach prawem "śmieciowym", systemami gospodarowania odpadami w miastach i gminach, zasadami jej finansowania, funkcjonowaniem firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, a także zarządzaniem i eksploatacją obiektami ochrony środowiska przed odpadami (składowiska odpadów, zakłady utylizacji odpadów, spalarnie, sortownie itp.),
  • organizowanie podczas zjazdów Forum wystaw sprzętu i urządzeń komunalnych, promowanie i upowszechnianie podczas sesji promocyjnych nowoczesnych metod i technologii gospodarki odpadami tak krajowych jak i zagranicznych,
  • stałą współpracę z miesięcznikiem "Przegląd Komunalny", polegającą na prezentacji działalności naszego Forum, publikacji wypowiedzi naszych członków oraz wspólnej organizacji plebiscytu na "Dyrektora Roku"
  • nawiązanie kontaktów i podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy z podobnymi do naszego stowarzyszeniami BDF i BDE z Niemiec, oraz Węgier, Czech i Słowacji oraz ze stowarzyszeniem Robót Publicznych z USA
  • honorowanie nagrodami, wyróżnieniami, statuetkami, medalami, dyplomami osób twórczych i aktywnych w działalności branży.

Składki:

  • członek wspierający (osoba prawna) 750,00 zł kwartalnie
  • członek zwyczajny (osoba fizyczna) 120,00 zł rocznie

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij