CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Statut KFDZOM

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, zwane w dalszych postanowieniach statutu "FORUM" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2
 1. Terenem działania FORUM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz FORUM jest Zielona Góra.
§ 3
 1. FORUM może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach oraz zasadach i kierunkach działania.
 2. FORUM może przystępować do związków, stowarzyszeń w kraju lub za granicą, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem.
§ 4

Zarząd Krajowy FORUM używa pieczęci podłużnej z napisem: "Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast - Zarząd Krajowy w Zielonej Górze".


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania FORUM
§ 5

Celem FORUM jest działanie na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu zakładów branży oczyszczania miast, informacji naukowo-technicznej i ofertowej, promocji w zakresie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, a ponadto stworzenia branżowej doradczo-opiniodawczej reprezentacji krajowej wobec władz administracyjnych, samorządowych oraz innych organizacji.

§ 6

FORUM realizuje swoje cele poprzez:

 1. Cykliczne organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów, ich zastępców i głównych księgowych.
 2. Działalność wydawniczą biuletynu informacyjnego.
 3. Działalność promocyjną najlepszych rozwiązań organizacyjno-technicznych.
 4. Organizację wystaw i ekspozycji branżowych.
 5. Organizowanie sesji wyjazdowych na obiekty gospodarki odpadowej.
 6. Rozwijanie edukacji ekologicznej.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7

Członkami FORUM są:

 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający.
§ 8
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy dyrektor, prezes, ich zastępcy i główny księgowy jednostek gospodarczych, których przedmiotem działania jest oczyszczanie miast, gromadzenie, transport i utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych.
 2. Za zgodą Zarządu Krajowego członkiem FORUM może zostać osoba pełniąca inną funkcję lub reprezentująca inną jednostkę tematycznie związaną jednak z zagadnieniami gospodarki odpadowej.
 3. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wspierać działalność FORUM poprzez zadeklarowanie stałej składki.
§ 9

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy Forum na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego wyboru do władz FORUM,
  • udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej.
 2. Członek wspierający ma prawo do udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej.
§ 11

Członkowie zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał władz FORUM.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych FORUM.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 12

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Krajowego Forum.
 2. Wykreślenia z listy członków z powodu:
  • śmierci,
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres ponad 4 miesięcy,
  • działania na szkodę FORUM.
 3. Za datę ustania członkostwa uważa się:
  • W przypadku określonym w punkcie 1 § 12 - datę doręczenia pisma Zarządowi Krajowemu Forum.
  • W przypadku określonym w punkcie 2 § 12 - datę doręczenia pisma Zarządu Krajowego Forum.

 

§ 13
 1. Zarząd Krajowy Forum podejmuje decyzję o ustaniu członkostwa w formie uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu Krajowego Forum służy członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu Krajowego Forum.


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 14
 1. Władzami FORUM są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd Krajowy,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Do władz FORUM mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.
 3. Organem prasowym Forum jest pismo pod nazwą "FORUM CZYSTYCH MIAST".
§ 15
  1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
  2. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:
   • ustania członkostwa,
   • zrzeczenia się mandatu.
  3. Wybór członków władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
  4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 

 1. Głosowanie jest jawne.
§ 16
 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalenie statutu i jego zmian,
  • wybór Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  • zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Krajowego,
  • uchwalenie absolutorium Zarządowi Krajowemu,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu FORUM,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego oraz skarg na jego działalność,
  • określenie głównych kierunków działalności FORUM,
  • ustalenie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania.
§ 17
 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy raz na 1 rok.
 2. Zarząd Krajowy obowiązany jest zwołać Walne Zebranie w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku na piśmie przez 25 % członków uprawnionych do głosowania.
 3. O terminie i porządku obrad Zarząd Krajowy zawiadamia członków na piśmie co najmniej 7 dni naprzód.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania są protokołowane.
 5. Protokół podpisuje Przewodniczący Obrad i Protokolant.
 6. Protokoły-odpisy otrzymują wszyscy członkowie wspierający.
§ 18
 1. Zarząd Krajowy składa się z 5 do 15 osób wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd Krajowy może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
§ 19

Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:

 • kierowanie działalnością FORUM,
 • przyjmowanie członków,
 • uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
 • prowadzenie dokumentacji FORUM,
 • podejmowanie uchwał związanych z ustaniem członkostwa,
 • zwoływanie walnych zebrań,
 • reprezentowanie FORUM na zewnątrz,
 • zawieranie porozumień bądź umów dotyczących realizacji statutowych zadań FORUM.
§ 20
 1. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes.
 2. Tryb pracy Zarządu Krajowego określa regulamin.
 3. Obsługę administracyjną Zarząd Krajowy może zlecić innej osobie.
 4. Redaktora naczelnego organu prasowego FORUM powołuje Prezes Zarządu Krajowego.
§ 21
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli FORUM.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji.
§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności FORUM, a w szczególności gospodarki finansowej co najmniej raz do roku,
 • kontrola opłacania składek członkowskich,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującymi Zarządowi Krajowemu Forum,
 • przedstawianiu Zarządowi Krajowemu Forum wniosków w sprawie działalności FORUM.


ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek
§ 23
 1. Fundusze i majątek powstają:
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, spadków, zapisów,
  • z dochodów z majątku FORUM.
 2. Dochód ma służyć tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 3. Majątek i fundusze zarządzane są przez Zarząd Krajowy.
 4. Oświadczenia w sprawach majątkowych FORUM składają: Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego i Skarbnik.
 5. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Zastępcy Prezesa oraz Sekretarza Zarządu Krajowego Forum.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu
§ 24

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Forum
§ 25
 1. Rozwiązanie FORUM następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek zlikwidowanego FORUM przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku FORUM.

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij