CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Rozporządzenia

Do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny będzie program Acrobat Reader firmy Adobe Pobierz program Adobe Acrobat Reader

Witryna internetowa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty normatywne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane w niniejszej witrynie, mimo to dokłada wszelkich starań aby informacje były rzetelne.


DZIENNIK USTAW  poz. 56, z dnia 2023-01-09
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
DZIENNIK USTAW poz. 19, z dnia 2017-01-04
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
DZIENNIK USTAW poz. 2167, z dnia 2016-12-27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 96, z dnia 2015-01-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
DZIENNIK USTAW nr 1 poz. 136, z dnia 2015-01-26
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
DZIENNIK USTAW nr 1 poz. 132, z dnia 2015-01-23
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
DZIENNIK USTAW nr 1 poz. 125, z dnia 2015-01-23
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie
DZIENNIK USTAW nr 1 poz. 112, z dnia 2015-01-22
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
DZIENNIK USTAW nr 1 poz. 110, z dnia 2015-01-22
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny
DZIENNIK USTAW poz. 1973, z dnia 2014-12-31
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
DZIENNIK USTAW poz. 105, z dnia 2015-01-21
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
DZIENNIK USTAW poz. 96, z dnia 2015-01-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
DZIENNIK USTAW poz. 122, z dnia 2013-01-25
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
DZIENNIK USTAW poz. 38, z dnia 2013-01-10
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
DZIENNIK USTAW nr 238 poz. 1588, z dnia 2010-12-08
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
DZIENNIK USTAW nr 249 poz. 1674, z dnia 2010-12-08
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
DZIENNIK USTAW nr 213 poz. 1397, z dnia 2010-11-09
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
DZIENNIK USTAW nr 198 poz. 1318, z dnia 2010-10-01
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi
DZIENNIK USTAW nr 139 poz. 940, z dnia 2010-07-30
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
DZIENNIK USTAW nr 61 poz. 380, z dnia 2010-03-19
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów
DZIENNIK USTAW nr 104 poz. 868, z dnia 2009-06-16
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi
DZIENNIK USTAW nr 99 poz. 837, z dnia 2009-06-26
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
DZIENNIK USTAW nr 81 poz. 683, z dnia 2009-06-02
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie
DZIENNIK USTAW nr 81 poz. 684, z dnia 2009-06-02
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu
DZIENNIK USTAW nr 81 poz. 682, z dnia 2009-06-02
Rozporządzenie ministra środowiska z 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
DZIENNIK USTAW nr 39 poz. 320, z dnia 2009-02-26
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
Wchodzi w życie 2009-03-28
DZIENNIK USTAW nr 196 poz. 1217, z dnia 2008-10-14
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
DZIENNIK USTAW nr 119 poz. 769, z dnia 2008-06-24
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
Wchodzi w życie dn. 2008-07-22
DZIENNIK USTAW nr 107 poz. 682, z dnia 2008-06-16
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Obowiązuje od dnia 2008-07-08
DZIENNIK USTAW nr 77 poz. 463, z dnia 2008-04-15
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania
DZIENNIK USTAW nr 27 poz. 160, z dnia 2008-02-19
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania
DZIENNIK USTAW nr 25 poz. 150, z dnia 2008-02-15
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
DZIENNIK USTAW nr 23 poz. 136, z dnia 2008-02-13
Rozporządzenie ministra gospodarki z 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
DZIENNIK USTAW nr 247 poz. 1841, z dnia 2007-12-29
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
DZIENNIK USTAW nr 209 poz. 1516, z dnia 2007-11-13
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
DZIENNIK USTAW nr 162 poz. 1153, z dnia 2007-09-08
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
DZIENNIK USTAW nr 133 poz. 930, z dnia 2007-07-24
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
DZIENNIK USTAW nr 109 poz. 752, z dnia 2007-06-21
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
DZIENNIK USTAW nr 106 poz. 723, z dnia 2007-06-15
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2008-01-01
DZIENNIK USTAW nr 101 poz. 686, z dnia 2007-06-06
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
DZIENNIK USTAW nr 246 poz. 1793, z dnia 2006-12-28
Uchylenie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
DZIENNIK USTAW nr 247 poz. 1816, z dnia 2006-12-28
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
Weszło w życie z dn. 1 stycznia 2007
DZIENNIK USTAW nr 220 poz. 1611, z dnia 2006-12-01
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
DZIENNIK USTAW nr 225 poz. 1645, z dnia 2006-12-08
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych
WEJDZIE W ŻYCIE z dniem 1 stycznia 2007 r.
DZIENNIK USTAW nr 136 poz. 965, z dnia 2006-07-12
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
DZIENNIK USTAW nr 75 poz. 527, z dnia 2006-04-21
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
DZIENNIK USTAW nr 49 poz. 356, z dnia 2006-03-27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
DZIENNIK USTAW nr 46 poz. 333, z dnia 2006-03-21
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
DZIENNIK USTAW nr 45 poz. 320, z dnia 2006-03-17
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania
DZIENNIK USTAW nr 38 poz. 264, z dnia 2006-03-07
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
DZIENNIK USTAW nr 30 poz. 213, z dnia 2006-02-24
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij